O NasWIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
SŁONECZNE WZGÓRZE
83-322 STĘŻYCA ul. Kartuska 73A

NIP 5892013663
REGON 22209120300000
Numer KRS 0000511162

tel. 781 001 672
e-mail: smacznesierakowice@wp.pl
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Sztumie O/Somonino
71 8309 0000 0080 0302 2000 0040

Zarząd Spółdzielni:

Prezes Zarządu: Mariusz Florczyk

Pełnomocnicy Zarządu:

Katarzyna Stawicka
Anna Klinkosz

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze, Kartuska 73A, 83-322 Stężyca.
 2. W sprawie Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się:
 • listownie na adres: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze
  Kartuska 73A, 83-322 Stężyca
 • przez e-mail.: spoldzielnia14@wp.pl
 1. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:
 • w ramach uprawnionej działalności prowadzonej w celu realizacji celów statutowych polegających m.in. na reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i bezrobotnych oraz promocja regionu Kaszub wraz z ożywieniem terenów umiejscowionych na obrzeżach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego,
 • w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umów, realizacją projektów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • w celu związanym z rekrutacją, nawiązaniem i przebiegiem procesu podjęcia współpracy/pracy/wolontariatu/umowy cywilnoprawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i h RODO,
 • w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. z zakresu prawa podatkowego, przepisów rachunkowych, prawa pracy oraz z innych przepisów obowiązujących Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 c oraz art. 9 ust 2 lit b RODO);
 • w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 f RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, pod warunkiem wyrażenia zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a), gdy Administrator zwróci się do Pani/Pana o wyrażenie takiej zgody.
 2. Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Celem wycofania zgody można też przesłać maila na adres e-mail spoldzielnia14@wp.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 3. W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne podstawy wymienione w artykułach 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.    
 4. Z uwagi na organizację działania Spółdzielni Słoneczne Wzgórze, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa;
 • podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu Administratora podmiotom współpracującym z Administratorem, usługodawcom zaopatrującym Spółdzielnię w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające prowadzenia działalności;
 1. Dane osobowe w myśl przepisów RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).
 2. Administrator przechowuje Pani/Pana danych osobowe:
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy, okres przetwarzania trwa do momentu zakończenia tej umowy,
 • w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu cofnięcia tej zgody,
 • jednakże niezależnie od powyższego możliwe jest przechowywanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa przez okresy wskazane tymi przepisami, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych np. obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego, zabezpieczenie społecznego,
 • także w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przechowywania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
 • do celów archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych np. do wykazania rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator przechowuje dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 1. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i w zakresie tam wskazanym tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze zlokalizowana jest w Stężycy w powiecie Kartuskim, nad jeziorem Raduńskim Górnym. Siedzibą spółdzielni jest teren ośrodka Fundacji Słoneczne Wzgórze, w którym od wielu lat trwają działania na rzecz promocji regionu, wspierania rozwoju turystyki, kultury i edukacji wsi oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością poprzez organizowanie projektów edukacyjnych, turystycznych i kulturalnych. Nasza Spółdzielnia stale współpracuje z prowadzonymi przez Fundację Słoneczne Wzgórze, Warsztatami Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - mieszkańców powiatu kartuskiego – tworząc miejsca pracy również dla podopiecznych Warsztatu. Współpraca pomiędzy organizacjami stworzyła swoistą symbiozę inicjując wspólną płaszczyznę do działań w których dobrem nadrzędnym jest zrównoważony rozwój, zarówno zawodowy jak też społeczny. Budowanie wspólnej marki zaowocowało wieloma wspólnymi przedsięwzięciami, a mottem dla obu organizacji stało się hasło:

"Znajdź swoje miejsce”

Nadrzędnym celem społecznym spółdzielni jest reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i bezrobotnych oraz promocja regionu Kaszub wraz z ożywieniem terenów umiejscowionych na obrzeżach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, tworzenie miejsc wolnych od alkoholu dla turystyki edukacyjno-familijnej, ukierunkowanej dla rodzin z dziećmi i grup zorganizowanych. Warto nadmienić, że skorzystanie z naszych usług, zakup naszych produktów, wspomaga aktywizację osób z niepełnosprawnością, daje szansę na reintegrację zawodową i pomaga osiągnąć dochód w ramach wspólnie prowadzonego przedsiębiorstwa ekonomii społecznej.

Znaczną część działalności spółdzielni zajmuje organizacja:

 • cateringu i obsługi gastronomicznej
 • warsztatów edukacyjnych i artystycznych
 • obsługi szkoleń i wizyt studyjnych
 • produkcja wyrobów rękodzieła artystycznego hand – made
 • obsługa imprez okolicznościowych dla dzieci

Najnowszym przedsięwzięciem naszej spóldzielni jest obsługa gastronomiczna szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych w Gminie Sierakowice. Mamy nadzieję że skorzystanie z naszych usług przyniesie wiele satysfakcji, a działanie w formule "Smaczne Sierakowice" będzie się kojarzyć z jakością i profesjonalizmem. Równocześnie w każdej chwili czekamy na uwagi i sugestie.

Pozdrawiamy Słonecznie!!!

Napisz do nas: [email protected]