Cennik i regulaminWPŁATY ZA MIESIĄC LISTOPAD BARDZO PROSIMY DOKONAĆ DO DNIA 25.10.2019 R.

OPŁATA ZA POSIŁKI -  MIESIĄC LISTOPAD 2019 :

LP.

 

PLACÓWKA

 

ILOŚĆ DNI SZKOLNYCH

 

 

ZESTAW/NR POSIŁKU/CENNIK

 

1.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

 

19 DNI

 

- 1,2,3 – 8,70 ZŁ X 19 DNI = 165,30 ZŁ

- 1,2,3,4 – 10,50 ZŁ X 19 DNI = 199,50 ZŁ

- 1,3 - 6,30 ZŁ X 19 DNI = 119,70 ZŁ

- 1 – 2,50 ZŁ X 19 DNI = 47,50 ZŁ

- 4 – 1,80 ZŁ X 19 DNI = 34,20 ZŁ

- 1,4 – 4,30 ZŁ X 19 DNI = 81,70 ZŁ

10.SZKOŁY PODSTAWOWE19 DNI

- 5 - 2,70 ZŁ X 19 DNI = 51,30 ZŁ

- 6 - 4,20 ZŁ X 19 DNI = 79,80 ZŁ

- 7 - 1,90 ZŁ X 19 DNI = 436,10 ZŁ

- 8 - 2,10 ZŁ X 19 DNI = 39,90 ZŁ

    

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA
w Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej SŁONECZNE WZGÓRZE

 Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta w Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej SŁONECZNE WZGÓRZE (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera warunki i zasady korzystania z systemu EBOK, oferowanego przez W.S.S. Słoneczne Wzgórze oraz zasady zabezpieczania danych osobowych Klientów i udostępnionych przez nich informacji.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. EBOK jest własnością Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej SŁONECZNE WZGÓRZE siedzibą w Stężycy, przy ul. Kartuskiej 73A, 83-322 Stężyca , zarejestrowanej w KRS 0000511162, NIP: 589-200-91-01 Regon 22209120300000 adres e-mail smacznesierakowice@wp.pl

2. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna SŁONECZNE WZGÓRZE jest administratorem danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami).

3.Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta EBOK jest dostępne na stronie internetowej http://www.smacznesierakowice.pl w okienku EBOK oraz pod adresem https://ebok.smaczne sierakowice.pl

4.Korzystanie z EBOK jest bezpłatne.

5.EBOK jest dostępny dla Klientów 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Administrator zastrzega możliwość dokonywania przerw w dostępie do EBOK w związku z koniecznością przeprowadzenia konserwacji.

 

 

 § 2

Oznaczenia

Regulamin w dalszej zawiera części następujące oznaczenia:

1. EBOK -Internetowe Biuro Obsługi Klienta

2.Spółdzielnia- Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna SŁONECZNE WZGÓRZE

3.Klient – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), który zawarł umowę ze Spółdzielnią o dostawę posiłków.

4.Użytkownik– klient  lub upoważniony przedstawiciel zarejestrowany w EBOK posiadający numer identyfikacyjny i hasło.

5.Nr identyfikacyjny – indywidualny numer  identyfikacyjny nadawany w momencie księgowania pierwszego przelewu służący do identyfikacji Klienta ( tytuł przelewu = nr identyfikacyjny)przykład:

uczeń Janek Kowalski uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr1 w Sierakowicach z klasy VI B i numerze w dzienniku 14

powinien w tytule przelewy wpisać otrzymany kod : np SSP1/VIB/14/JANEK KOWALSKI. I jego identyfikator (login) do EBOK będzie: SSP1/VIB/14

6.Hasło – losowy ciąg co najmniej 7 znaków znanych wyłącznie Użytkownikowi zapewniający wyłączność dostępu do EBOK

7.Administrator EBOK – osoba nadzorująca i kontrolująca prawidłowe funkcjonowanie EBOK.

.

§ 3

Warunki udostępnienia i korzystania z EBOK

1.  Korzystającym z usługi EBOK w Spółdzielni może być wyłącznie Klient będący stroną umowy o dostawę posiłków.

2.  Udostępnienie Klientowi usługi następuje po spełnieniu łącznie przez Klienta poniższych warunków:

- posiada umowę  o dostawę posiłków lub dokonał przelewu na podane na stronie konto bankowe zgodnie z podanym wzorem(odpowiednio wpisanym tytułem przelewu)

- zaakceptował regulamin ,

- zalogował się do systemu poprzez wpisanie prawidłowego numeru ID i hasła.

3. Korzystanie z Internetowego Biura obsługi Klienta EBOK umożliwia wyłącznie wgląd i zgłoszenie nieobecności dziecka na posiłku z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym .

Procedura aktywacji konta :

1) wejście na stronę : https://ebok.smacznesierakowice.pl

2) zapoznanie się i zaakceptowanie warunków regulaminu

3)dokonanie aktywacji konta w EBOK poprzez podanie nr identyfikacyjnego oraz adresu e-mail

4)odebranie maila z podanego adresu , zawierającego tymczasowe hasło oraz link aktywacyjny

5)uruchomienie linku aktywacyjnego , zalogowanie się do systemu EBOK oraz zmiana hasła na własne

Na tym etapie użytkownik może korzystać z następujących funkcji EBOK:

a) Moje konto – użytkownik może sprawdzić aktualne dane identyfikacyjne zarejestrowane w systemie Spółdzielni , dokonać zmiany hasła oraz zgłosić nieobecności dziecka na posiłku. Takie zgłoszenie na następny dzień jest możliwe tylko do godziny 10.00 . Po tej godzinie można zgłosić rezygnację na pojutrze i kolejne dni,

b)Płatności- użytkownik ma możliwość obejrzenia listy wpłat i kuponów.

4. Kontakt – użytkownik ma możliwość zgłoszenia awarii, reklamacji, zrezygnowania z EBOK, zgłoszenia problemu technicznego w EBOK oraz wysłania pisma innej treści.

5.     Zmiana hasła jest możliwa w każdym momencie korzystania z systemu EBOK.

6.     Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć login oraz hasło przed dostępem osób trzecich.

7.   Użytkownik ponosi odpowiedzialność za błędnie wprowadzone w porozumieniu dane oraz za  dyspozycje zrealizowane za pomocą EBOK

8. Rozwiązanie umowy o dostawę posiłków skutkuje usunięciem danych osobowych z systemu oraz unieważnieniem funkcjonującego numeru ID i hasła.

9.  Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta w wypadku stwierdzenia, że użytkownik korzysta z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.

10.Administrator EBOK nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z udostępnienia przez Użytkownika numeru identyfikacyjnego Użytkownika (Nr ID) oraz hasła osobom trzecim. 

11. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Spółdzielni oraz poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w systemie EBOK.

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do prawidłowego działania EBOK wymagana jest:

a)  przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, Firefox ,Opera, Google Chrome,

c)  minimalna szybkość łącza internetowego powyżej 256 KB/s

 

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

1.    Klient ma prawo do składania reklamacji. Reklamacje zgłaszane są za pośrednictwem EBOK, pisemnie lub ustnie w siedzibie Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej Słoneczne Wzgórze w Stężycy ul. Kartuska 73A, telefonicznie pod nr : 503 800 378, 608 817 388 bądź drogą elektroniczną: : smacznesierakowice@wp.pl

2. Potwierdzenie przyjęcia przez Spółdzielnię zgłoszenia reklamacyjnego lub informacji o awarii za pośrednictwem EBOK będzie potwierdzane telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

3.     W razie stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu EBOK, powinien on niezwłocznie przekazać reklamację, zawierającą opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji. Spóldzielnia może się zwrócić do Klienta o przedstawienie dodatkowych informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

 § 6

Zabezpieczenia dostępu do EBOK

1.     Dostęp do systemu jest możliwy jedynie po poprawnej identyfikacji Klienta na podstawie numeru identyfikacyjnego ID i hasła.

2.     W trakcie dostępu do systemu następuje połączenie między stronami, które jest szyfrowane przy wykorzystaniu technologii SSL/HTTPS.

3.     Użytkownik w sytuacji pojawienia się błędu ( na przykład w momencie aktywacji, logowania) zobowiązany jest do kontaktu z Administratorem EBOK za pośrednictwem poczty elektronicznej: smacznesierakowice@wp.pl, osobiście w siedzibie Spółdzielni ul. Kartuska 73A w Stężycy od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500 lub telefonicznie pod nr 503 800 378, 608 817 388  .

4.     Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z EBOK to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności ich utratę, nieuprawniona zmianę lub uniemożliwienie korzystania z określonych usług.

5.    Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta osobom trzecim informacji, które mogą skutkować realizacją dyspozycji złożonych przez osobę nieuprawnioną, posługującą się numerem identyfikacyjnym i hasłem Klienta.

6.     Zakazuje się umieszczania w systemie EBOK tekstów niezgodnych z obowiązującymi przepisami (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r., art. 23 Kodeksu cywilnego, art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego) oraz używania słów powszechnie uznawanych za obelżywe, rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 § 7

Przetwarzanie danych osobowych

1.     Spółdzielnia przetwarza dane Klienta w celu i zakresie określonym w ustawie.

2.    Dane wykorzystywane w EBOK są utrwalane, przechowywane i zabezpieczane tylko w ramach obowiązującego prawa,  w tym: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1422).

§ 8

Postanowienia końcowe

1.   Klient zobowiązuje się do korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klientów EBOK zgodnie z niniejszym Regulaminem, umową o dostawę posiłków wraz z innymi uregulowaniami stanowiącymi integralną część cytowanej umowy oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1422).

2.   Regulamin został zatwierdzony uchwałą NR 10/2019 i wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 R.

 

Napisz do nas: smacznesierakowice@wp.pl